(c) The Executive Suite

(Photo) The Executive Suite Quốc hội Nhật Bản đang tranh luận những giây phút cuối cùng trước khi dự luật mở rộng tiếp nhận người nước ngoài được thông qua trong cuộc họp phiên chính ở Thượng viện, sau khi được thông qua ở Hạ viện mấy tuần trước. Nội dung chính của dự luật…