Press "Enter" to skip to content

Danh mục:

© 2017~ MaiPB blog

Tiếng Nhật

Những người mà luôn bắt đầu bằng việc phủ định

Loading

“なんでも否定から入ってしまう人” Những người mà luôn bắt đầu bằng việc phủ định. Trong hội thoại, nhất là trong công việc, việc phủ định người khác ngay…

Leave a Comment