Ở Nhật, thông tin quan trọng nhất về 1 cơn động đất xảy ra là chấn độ (震度, shindo), tức là độ rung lắc tại một địa điểm nào đó. Nó khác với cường độ (マグニチュード) tính bằng Richter của cơn động đất tại tâm chấn của nó. Cường độ là cố định, nhưng chấn…