Press "Enter" to skip to content

Danh mục:

© 2017~ MaiPB blog

Phong cách sống

Những người mà luôn bắt đầu bằng việc phủ định

Loading

“なんでも否定から入ってしまう人” Những người mà luôn bắt đầu bằng việc phủ định. Trong hội thoại, nhất là trong công việc, việc phủ định người khác ngay…

Leave a Comment

Kỷ niệm 4 năm trận đại động đất Đông Nhật Bản (東日本大震災) 11/3/2011

Loading

Ngẫu nhiên mà trận động đất này lại xảy ra vào tháng 3, đúng thời điểm học sinh tốt nghiệp. Trường học lại chính là…

Leave a Comment