Cả thế giới, cả xã hội đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Sức khỏe, việc làm, kinh tế có thể bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí mất. Vì vậy có lẽ cũng không mấy người quan tâm lắm đến giải trí hay học hành nữa. Nhưng thôi, ai quan tâm thì…