Phát thanh viên của VTC, chưa thấy ai không phát âm TR trong tiếng nước ngoài thành CH Australia -> Ôs-chây-liaAstraZenaca -> As-cha-zênêcaTrump -> Chăm(Live) Stream -> Chim VTV thì tùy phát thanh viên, cũng có người đúng có người sai. Đây là hạn chế về phát âm ngoại ngữ của nhiều người giọng Bắc.…